Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Rada Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

Mec. Sławomir Kuźmiński

Przewodniczący Rady Fundacji.
Radca prawny, Szef biura prawnego w Stora Enso, Przewodniczący Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ

Płk. Andrzej Szkoda

Wice Przewodniczący Rady Fundacji.
Emerytowany Pułkownik Wojska Polskiego, Wojsk Radiotechnicznych. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie