Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Zarząd Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f. powoływanie Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Marcin Kwiatkowski

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji.
2nd Price Winner category Professional, International Java Masters Competition 2005. Leipzig, Germany. World Semi-Finalist Microsoft ImagineCup Egypt 2009, category Design Competition. Commodore Royal Order of Saint Stanislaus BM. Manager, twórca technologii, programista.

Rafał Wierzbicki

Wice Prezes Zarządu Fundacji.
Wice Prezes Zarządu Fundacji. Absolwent wydziału nauk technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca informatyki na Uniwersytecie III Wieku w Piszu. Ratownik Wodny MOPR w Piszu. Działacz społeczny, fascynat technologii.

Arkadiusz Kapela

Członek Zarządu Fundacji.
Prezes stowarzyszenia "roZruSZnik" oraz Piskiej Spółdzielni Socjalnej DiaRoz . Nauczyciel języka niemieckiego, moderator, coach i animator. 6 lat doświadczenia w NGO's