Skróty:
OPT - Otwarty Program Technologiczny
NT - Nowe Technologie
FTRyś - Polska Fundacja Technologiczna Ryś

© 2014

Dokumenty regulujące działanie Fundacji

Pobierz Statut w PDF Pobierz Regulamin Rady Fundacji w PDF


POLSKA FUNDACJA TECHNOLOGICZNA RYŚ
STATUT
z dnia 2014.02.26

§1
1. Laureat i uczestnik międzynarodowych konkursów technicznych Marcin Kwiatkowski, zwany dalej Fundatorem, oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, zwaną dalej Fundacją, która działać będzie na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Jagodne.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Celem Fundacji jest popieranie, wspieranie, inspirowanie, motywowanie, pomoc w realizacji oraz realizacja technologicznego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności umożliwiającej wytworzenie możliwie największej ilości nowych polskich technologii technicznych, a Polski jako liczącego się w świecie lidera gospodarki opartej na wiedzy i technologii.
§ 4
1. Fundacja realizuje cele statutowe wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje, instytucje, osoby prywatne oraz prowadząc działania na rzecz:
a. transferu wiedzy między uczelniami, pracownikami naukowymi, twórcami technologii i odbiorcami technologii,
b. metod i procedur pobudzających wzrost poziomu kształcenia wyższego w Polsce przekładających się na realne efekty w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego,
c. mechanizmów umożliwiających zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego dla przyszłych światowej klasy specjalistów oraz dla osób wchodzących, uczestniczących i wykluczonych z rynku pracy,
d. obszaru będącego centrum tworzenia i testowania zaawansowanych technologii, polskiej doliny krzemowej
e. wykorzystania wiedzy teleinformatycznej do budowy społeczeństwa zinformatyzowanego,
f. metod, procedur, opinii niwelujących złe efekty społeczne wynikające z rozwoju technologicznego,
g. programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin technicznych, a w miarę możliwości zapewnienie drobnego finansowania dla uczestników zaawansowanych projektów jako zachęty do zwiększonego wysiłku przy wytworzeniu finalnego produktu, w tym zachęcenie zdolnych, kreatywnych osób do realizacji projektów jako alternatywy do prac niezwiązanych z ich talentami,
h. otwartego terytorium badawczego umożliwiającego konstruktorom, wynalazcom, pracownikom naukowym, przedsiębiorcom i pasjonatom prowadzenie prac koncepcyjnych, testujących i badawczych zmierzających do praktycznego wdrożenia nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin technologicznych,
i. działalności oświatowo - edukacyjnej w zakresie wspierania, promocji i rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych w dziedzinach nowoczesnych technologii,
j. pomocy placówkom edukacyjnym, naukowym, badawczym, przedsiębiorcom, pasjonatom i innym uczestnikom rynku pracy w zakresie nowych technologii i jakości,
k. wsparcia polskiego ruchu OpenSource, lub stworzenie własnych narzędzi które będą wspomagały wytwarzanie nowych technologii, w tym projektów z zakresu informatyki, elektroniki, robotyki, chemii, biologii i innych dziedzin technicznych oraz projektów łączących te dziedziny nauki,
l. prezentowania krajowego dorobku w dziedzinie innowacyjno – wdrożeniowej i nowatorskich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych na forum międzynarodowym,
m. narzędzi teleinformatycznych pobudzających wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego, społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności działalności badawczej, naukowej, informacyjnej, oświatowej opartej o wykorzystanie nowoczesnych technologii, na rzecz rozwoju rynku, gospodarki, demokracji i społeczeństwa zinformatyzowanego w Polsce,
n. akceleratorów technologicznych, klastrów branżowych, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Może również opiniować dokumenty, tworzyć opracowania oraz wyrażać publicznie opinie z zakresu nowych technologii, rozwoju technologicznego, jakości produktów i usług.
5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
§ 5
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 3000 złotych polskich (trzy tysiące), z czego 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) stanowi fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny, zdeponowany na oprocentowanym rachunku w polskim banku, przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Fundacji, a kwoty należne z tytułu jego oprocentowania - na finansowanie działalności Fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.2,
f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.
§ 6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 8
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
§ 9
1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do dziewięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f. powoływanie Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 11
1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po otrzymaniu pisemnej akceptacji kandydatur do Rady wydanej przez Fundatora .
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady a w przypadku jego nie obecności Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w pracach Rady Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nie obecności Wiceprzewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
§ 15
Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (I) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (II) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 16
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.